Bransjer

Energi

Kraftsektoren blir først og fremst regulert gjennom energiloven og vassdragsloven (delvis erstattet av vannressursloven) med tilhørende forskrifter og retningslinjer.

Beredskapsforskriften for kraftforsyningen – BfK er med andre ord sentral, og når en vet at BfK forsterker kravet om risikostyring forankret i internkontrollforskriften (IK), er CIM fort et viktig verktøy på veien. Forskriften retter særlig fokus på ekstraordinære hendelser som potensielt kan få «konsekvenser for produksjon, overføring og fordeling av elektrisk kraft»

Virksomhetene pålegges å sørge for effektiv sikring og beredskap, og skal iverksette tiltak for å forebygge, håndtere og begrense virkningene av ekstraordinære situasjoner i samsvar med energiloven §9-2 første ledd, samt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) knyttet til ekstraordinære forhold. Det fremgår at analysene skal være av en slik art og omfang at «enheten kan identifisere risiko og sårbarhet ved alle funksjoner, anlegg og tiltak av betydning for å oppfylle kravene i forskriften.»

I CIM kan du blant annet:

  • Gjennomføre pålagte risiko- og sårbarhetsanalyser , blant annet av kraftverk og trafostasjoner for å ivareta oppetid i nettet.
  • Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til IKT-systemer og tilhørende sikkerhet.
  • Kalle ut montører og reparatører gjennom varslings- og mobiliseringsfunksjonalitet i systemet.
  • Håndtere beredskapen ved brudd på kraftforsyningen og ved stans i produksjon hos kraftselskap.
  • Håndtere HMS relaterte utfordringer med bruk av loggfunskjonalitet, varsling etc
  • Loggføre alle typer avvik gjennom loggfunksjonalitet.
  • Bygge planverk for å understøtte beredskap knyttet til sikkerhet i IKT-systemer, samt sikkerhet på installasjoner og fysiske fremføringsveier.
  • Håndtere vaktlister.

CIM er rollebasert og støtter derfor arbeidet med å støtte beredskapsleder, beredskapskoordinator og IKT-sikkerhetskoordinator sine oppgaver under hendelser.

Utvalgte referanser innen Energi

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.