Bransjer

CIM i offentlig sektor

CIM er valgt som standard verktøy for beredskap og krisehåndtering i DSB (DSB-CIM), Sivilforsvaret, hos alle fylkesmenn og norske kommuner.

FACT24 Visual Industry Energy

Verktøyet ivaretar arbeidet med risikoanalyser, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. I uønskede hendelser vil DSB-CIM gi deg støtte i arbeidet og være ditt sentrale verktøy for loggføring, informasjonsdeling, varsling og mobilisering.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg er systemeier for DSB-CIM. DSB har, på vegne av hele statsforvaltningen, en rammeavtale med F24 for både gjeldende DSB-CIM og for framtidige anskaffelser. DSB-CIM er anskaffet til fri bruk for alle fylkesmenn og kommuner, og av de fleste direktorater og tilsyn i Norge tilpasset individuelle behov.

DSB-CIM har en rekke moduler: Hendelsesmodul, planmodul, ROS-modul, Meldings- og varslingsmodul, Loggmodul osv. Hele CIM-installasjonen er bygget opp etter ”legoklossprinsippet” – og CIM kan settes sammen på et utall forskjellige måter. Det finnes flere ”legoklosser” (moduler) enn de som er kjøpt inn felles for hele DSB-CIM.

CIM brukes blant annet til:

  • Gjennomføring av risiko- og sikringrisikoanalyser.
  • Rapportering lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom CIM Connected.
  • Felles loggføring under hendelser for å sikre et oppdatert og til en hver tid riktig situasjonsbilde.
  • Eskalering av hendelser til riktige myndigheter, lokalt og nasjonalt.
  • Automatisk generererte sjekklister tilpasset hendelse, som en del av planverket.
  • Håndtering av kommunikasjon og media.
  • Håndtering av EPS under hendelser.
  • Posisjonsbasert varsling under hendelser, eksempelvis ved flom og naturkatastrofer.

Referanser

CIM: Logo Redningsselskapet (RS)
Logo Avinor
Logo Universitetet i Stavanger (US)
CIM i offentlif sektor: Logo Meteorologisk institutt
CIM i offentlig sektor: Logo Innovasjon Norge
Logo Statens Vegvesen
CIM i offentlig sektor: Logo Petroleumstilsynet
Logo Kystverket
Logo Helsedirektoratet
CIM i offentlig sektor. Logo Politiet
CIM-kunde: Logo Bane Nor
Logo Universitas Bergensis
CIM i offentlig sektor: Logo Utenriksdepartementet
Logo Nordland Fylkeskommune
CIM i offentlig sektor. Logo DSB

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.