Bransjer

CIM i offentlig sektor

CIM er valgt som standard verktøy for beredskap og krisehåndtering i DSB (DSB-CIM), Sivilforsvaret, hos alle fylkesmenn og norske kommuner.

FACT24 Visual Industry Energy

Verktøyet ivaretar arbeidet med risikoanalyser, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. I uønskede hendelser vil DSB-CIM gi deg støtte i arbeidet og være ditt sentrale verktøy for loggføring, informasjonsdeling, varsling og mobilisering.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg er systemeier for DSB-CIM. DSB har, på vegne av hele statsforvaltningen, en rammeavtale med F24 for både gjeldende DSB-CIM og for framtidige anskaffelser. DSB-CIM er anskaffet til fri bruk for alle fylkesmenn og kommuner, og av de fleste direktorater og tilsyn i Norge tilpasset individuelle behov.

DSB-CIM har en rekke moduler: Hendelsesmodul, planmodul, ROS-modul, Meldings- og varslingsmodul, Loggmodul osv. Hele CIM-installasjonen er bygget opp etter ”legoklossprinsippet” – og CIM kan settes sammen på et utall forskjellige måter. Det finnes flere ”legoklosser” (moduler) enn de som er kjøpt inn felles for hele DSB-CIM.

CIM brukes blant annet til:

  • Gjennomføring av risiko- og sikringrisikoanalyser.
  • Rapportering lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom CIM Connected.
  • Felles loggføring under hendelser for å sikre et oppdatert og til en hver tid riktig situasjonsbilde.
  • Eskalering av hendelser til riktige myndigheter, lokalt og nasjonalt.
  • Automatisk generererte sjekklister tilpasset hendelse, som en del av planverket.
  • Håndtering av kommunikasjon og media.
  • Håndtering av EPS under hendelser.
  • Posisjonsbasert varsling under hendelser, eksempelvis ved flom og naturkatastrofer.

Referanser

Har du spørsmål knyttet til våre produkter og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.