Kvalitet og sikkerhet i CIM

Vi ønsker å gjenta det som gir gode resultater og unngå å gjøre samme feil flere ganger. Organisasjonens evne til å lære og forbedre seg er avhengig av gode rutiner og struktur for kvalitet og sikkerhet. CIM gir deg denne strukturen og hjelper deg med å etablere gode rutiner og klargjøre ansvar.

Et kvalitetssystem skal kort forklart dokumentere hvordan vi jobber, og hvordan alt henger sammen. Hvem gjør hva i din virksomhet? Er ansvar og myndighet tydelig fordelt, og er grensesnittene mellom leddene definert tilfredsstillende? Gode prosesser øker kunde-/brukertilfredsheten og tilfredsheten blant dine ansatte og medarbeidere – man bør kunne anta at dette gir direkte utslag på bunnlinja.

CIM er et helhetlig of fleksibelt system for kvalitet, sikkerhet og beredskap, som gir informasjon, skaper kontroll og oversikt. Dette gir trygghet og troverdighet, samt styrker og forenkler beslutningstagning.

Et godt kvalitetssystem skal bidra til:

 • At leveranser tilfredsstiller eksterne og interne krav
 • At virksomheten leverer enhetlig og forutsigbart
 • Effektiv kommunikajson
 • Å forebygge feil og mangler
 • Erfaringsoverføring og reduserte kostnader
 • Å beskytte den enkelte mot å gjøre feil, og gjøre hverdagen enklere for hver enkelt

I CIM kan du:

 • Beskrive og visualisere virksomhetens arbeidsprosesser, prosedyrer og rutiner
 • Lage og vedlikeholde sjekklister og maler som sikrer enhetlige prosesser og forenkler hverdagen til dine medarbeidere
 • Ha integrasjon med andre systemer, som ditt eget intranett, for å tilgjengeliggjøre  prosedyrer og rutiner
 • Ha full dokumenthåndtering med versjonskontroll for prosedyrer og rutiner
 •  Ha en automatisk generert endringslogg for alle dokumenter. Lese- og skrivetilgang styres opp til dokumentnivå
 • Rapportere, følge opp, dokumentere og lukke avvik, uønskede hendelser og forbedringsforslag
 • Prosesser og møter kan behandles som er en del av HMS- og kvalitetsarbeidet, og dokumenteres og distribueres
 • Lage statistikk og rapporter fra systemet
 • Utarbeide og sende ut spørreundersøkelser til enkeltpersoner eller grupper
 • Stole på at dataene dine er lagret sikkert og at de alltid er tilgjengelige

Er du opptatt av sikkerhet må du ha kvalitet i arbeidet. Er du opptatt av kvalitet har du forutsetning for å jobbe godt med sikkerhet. I CIM forener du disse holdningene for å skape trygghet rundt alt det du og dine medarbeidere foretar dere.

Med gode rutiner og en god struktur rundt kvalitet og sikkerhet, oppnår man at egen informasjon, eiendom og andre verdier er ivaretatt.

I CIM skjer all datautveksling og -lagring på sikre servere i Norge. F24 som leverandør er underlagt Sikkerhetsloven.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.