CIM – Helhetlig styringssystem for sikkerhet og beredskap

Du kan hverken sikre deg mot overraskelser eller eliminere all risiko – men du kan forberede deg på å takle det som kommer.  Med gode risiko- og sårbarhetsanalyser kan man til en viss grad forutse hvilke hendelser din virksomhet kan rammes av. Ingen hendelser er like, og man vet ikke på forhånd når noe skjer. Det er derfor viktig å ha så gode og oppdaterte planer som mulig – før det skjer.

CIM er et helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap. Vi sier at det er et helhetlig system fordi det støtter alle prosesser i beredskap:

 • Med CIM skaper du BEVISSTHET i virksomheten, om risikoer dere står ovenfor, hvilke rutiner og prosedyrer dere må forholde dere til, krav fra det offentlige og/eller uskrevne krav
 • Dere kan bygge SIKKERHET og TRYGGHET gjennom å samle planverk, ha tiltakskort og rutiner klare. Alle involverte har en dedikert rolle om noe uventet oppstår, og alle vet hva de skal gjøre, hvem de kan og skal kontakte, og hvilke ressurser som er tilgjengelige
 • Dere har HÅNDTERINGSEVNE til å arbeide strategisk med hendelsen som oppstår, siden alle parter har sine dedikerte oppgaver og gjøremål. Alt arbeid blir loggført og er sporbart. Dere har ett system som tar hånd om alle funksjoner i håndtering av en hendelse
 • Når dere kommer i normaliseringsfasen er alt dere har gjort logget og tatt vare på – slik at dere kan jobbe med læring og FORBEDRING.

Ingen organisasjoner er like. Dette gjelder også når det kommer til beredskap og krisehåndtering. Derfor har vi i F24 laget et modulbasert system bestående av over 40 ulike moduler som skal dekke ditt behov. Vi forstår også at du kan ha eksisterende systemer som dekker noen av de samme behovene som våre CIM moduler. Det er derfor viktig for oss å ha en rekke vanlige integrasjoner klar for deg og muligheter for å koble eksisterende systemer sammen med CIM.

De fleste modulene i CIM er tett integrerte med hverandre for å gi merverdi når de benyttes sammen, men noen ganger lager vi egne moduler for våre kunder. CIM er et standardprodukt og selv om det finnes mange konfigurasjoner, som HelseCIM, DSB-CIM, KunnskapsCIM, VegCIM etc. så er det samme teknologiske plattform og produkt. Fordelen er åpenbar – du kan bygge din CIM etter ditt og din virksomhets behov, så slipper du å endre din organisasjon etter produktet.

Trykk på en modul for å lese mer, og ta gjerne kontakt med oss hvis du er nysgjerrig eller ønsker mer informasjon.

Skreddersøm i CIM

Med CIM har du stor fleksibilitet, ingen CIM er lik. Vi har kunder med tusen ansatte, og vi har kunder med tre, og våre 1000 installasjoner tilhører et stort antall bransjer. Noen virksomheter bruker CIM som helhetlig styringssystem for hele verdikjeden, og andre kun for risikoanalyser. Disse ytterpunktene har meget ulike behov, for eksempel når det gjelder brukergrupper, og behov for funksjonalitet.

Noen ganger er det likevel hensiktsmessig med skreddersøm. Gjennom vår metode for systemutvikling, involverer vi kunden i de nødvendige stegene fra spesifikasjon til utvikling, testing og kvalitetssikring. Slik sikrer man sammen at resultatet står i stil med forventningene.

Eksempler på skreddersøm:

I skreddersøm handler det ofte om å gjøre informasjon tilgjengelig til og fra andre eksisterende systemer. Det kan eksempelvis være informasjon som skal gjøres tilgjengelig gjennom skreddersøm, men også informasjon som skal benyttes i utvalgte moduler i CIM. CIM støtter de fleste standardiserte formater og har også i enkelte moduler eget API til formålet.

Integrasjon

Eksempler på integrasjoner:

 • Brukersynkronisering via LDAP, XML eller Web Service
 • Varslingstjenester
 • Medieovervåking
 • Katalogtjenester
 • Single Sign-On
 • Miros værdata
 • DaWinci persondata
 • Kartdata
 • Lokasjonstjenester

Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om vi kan tilby skreddersøm for et spesialprodukt dere bruker. Vi fikser det meste.

Implementering av CIM

Å anskaffe og ta i bruk et nytt verktøy krever et definert formål og en plan – dersom du skal få fullt utbytte av anskaffelsen og investeringen. På samme måte som når man bygger et hus bør du vite hvor du ønsker at de sentrale funksjoner skal være, hva du skal kunne utføre fra de ulike deler, hvilken sikkerhet som kreves og hvem som skal ha tilgang til hva.

F24 har lang erfaring med å bistå i å implementere CIM, og vi har gjort dette for mange ulike kunder i mange ulike bransjer og med et stort spenn av utfordringer og behov. Det viktigste uansett er at kunden og kundens behov er det viktigste for oss.

Vi har utarbeidet et strukturert og fleksibelt implementeringsløp for å ivareta ønsker og behov fra kunder av ulik størrelse og ulik organisering. Følgende modell kan skaleres etter mange ulike behov:

 1. Intern prosjektoppstart i F24
 2. Oppstartsmøte mellom kunden og F24
 3. Grunnopplæring av kundens prosjektgruppe for implementeringen
 4. Utarbeide kundens prosjektplan
 5. Grunnkonfigurasjon av programvaren
 6. Ulike spesielle konfigurasjonsbehov hos kunden
 7. Opplæring av kundens beredskapsorganisasjon
 8. Kundens prosjektevaluering
 9. F24 sin prosjektevaluering

Modulbasert

CIM er et modulbasert system som settes sammen for å dekke akkurat ditt behov. Vi har støtte for en rekke vanlige systemer som kan integreres sømløst med CIM. Trygg deg inn på ønsket modul for å lese mer.

Modulbasert styringssystem

Demo: registrering av ny hendelse i CIM

Risiko

Risiko er knyttet til eksistens og/eller aktivitet. Det vil si at det er risiko knyttet til det meste av det vi gjør. Det er derfor viktig å kunne identifisere de områdene hvor det er mulig og ønskelig å forsøke å redusere sannsynligheten og/eller konsekvens. Jobb systematisk og målrettet med å forebygging, skadebegrensning, risikoanalyser og et oppdatert risikobilde – med CIM.

Kvalitet og sikkerhet

Vi ønsker å gjenta det som gir gode resultater og unngå å gjøre samme feil flere ganger. Organisasjonens evne til å lære og forbedre seg er avhengig av gode rutiner og struktur for kvalitet og sikkerhet. CIM gir deg denne strukturen og hjelper deg med å etablere gode rutiner og klargjøre ansvar.

CIM skjerm som viser hvordan man bytter hendelse

Skjerm i CIM. Viser hvordan man loggfører en hendelse

HMS og avvikshåndtering

Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. CIM har verktøy for å rapportere, følge opp, dokumentere og lukke avvik, uønskede hendelser og forbedringsforslag. Verktøyet ivaretar virksomhetens ansvar innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) på en helhetlig måte. Det gir god sporbarhet og er lett tilgjengelig for alle ansatte uansett hvor man er og uansett tid på døgnet.

Beredskap

Beredskap handler om å være forberedt på å møte uventede kritiske situasjoner. Når en krise inntreffer er det krevende å beholde roen og ta de riktige beslutningene. På kort tid skal du skaffe deg oversikt over hendelsen, og en rekke arbeidsoppgaver skal utføres. Du må forberede deg, og da trenger du et spesiallaget verktøy å støtte deg på i arbeidet!

Skjerm i CIM, viser hvordan man endrer hendelse

Skjerm i CIM, viser hvordan vi loggfører en hendelse

Varsling og mobilisering

I 1975 ventet NRK fem timer med å varsle «Tretten-ulykken» i påvente av at de pårørende ble varslet. I dag rapporteres det live fra krisesituasjoner det på sosiale medier. I en krisesituasjon er derfor tid en kritisk faktor. Med CIM kan du med to tastetrykk sende ut forhåndsdefinert meldinger til forhåndsdefinerte mottakere på forhåndsdefinerte kanaler.

Krisehåndtering

Når det uventede skjer er det for sent å planlegge. Ingen kan hindre at kritiske situasjoner oppstår, men med god beredskap kan man begrense skadeomfanget, slik at de involverte ivaretas og at ikke virksomheten kommer svekket ut av situasjonen. Måten du håndterer krisen på er helt avgjørende for hvor hardt den rammer din arbeidsplass.

Skjerm i CIM, viser hvordan vi endrer en hendelse

Skjerm i CIM, viser hvordan man loggfører en hendelse

Personell og pårørende

Når en organisasjon blir rammet av en hendelse som involverer menneskers liv og helse vil dette forsterke behovet for registrering og informasjonskontroll. Pårørende under en krise har et stort informasjonsbehov, og er desperate etter å få vite hvordan deres nærmeste har det.

Media- og krisekommunikasjon

Når krisen er et faktum, opplever de fleste kommunikasjonsmedarbeidere, at man har tilgang på for lite informasjon. Mediepresset er enormt, og mediene forventer klare og presise svar umiddelbart. For å møte disse forventningene og følge virksomhetens mål og strategier, er det viktig å være forberedt og opptre så strukturert og korrekt som mulig.

Skjerm i CIM, viser hvordan vi bytter hendelse

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.