VTS-analyse

VERDI – TRUSSEL – SÅRBARHET – VTS-analyse hjelper deg å vurdere sikringsrisiko i din virksomhet

VTS-analyse

VTS-metoden er en tilnærming til å vurdere og analysere risiko knyttet til kriminelle og andre uønskede handlinger, også kalt sikringsrisiko. Metoden er forankret i kriminologisk teori som identifiserer tre faktorer som må være til stede og samhandle for at det skal oppstå et sikkerhetsproblem.

Når du jobber med og i VTS-modulen vil du automatisk bli ledet igjennom prosessen i VTS-metoden, steg for steg. Du kan også hoppe frem og tilbake i prosessen ved behov. Prosessen i VTS-analyseverktøyet er en operasjonalisering av VTS-metoden og følger NS 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse. Utover å følge standarden gir modulen deg mer faglig innhold og en rettledning og beskrivelse av hva du bør gjøre i ulike faser av analysen. I tillegg gjør modulen deg i stand til å kommunisere og lagre resultatene på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det gjør det enklere å revidere analysen og holde den oppdatert over tid.

Det er viktig å nevne at å gjennomføre denne typen sikringsrisikoanalyser fremdeles krever kunnskap om innholdet i analysene, men du vil støttes i fremdrift og struktur.

VTS-analyse kan leveres som en separat installasjon, eller som en del av din CIM-installasjon.

Vi arrangerer også kurs i VTS-analyse, les mer her.

Verdi – Trussel – Sårbarhet

VTS-metoden er en tilnærming til å vurdere og analysere risiko knyttet til kriminelle og andre uønskede handlinger, også kalt sikringsrisiko. Metoden er forankret i kriminologisk teori som identifiserer tre faktorer som må være til stede og samhandle for at det skal oppstå et sikkerhetsproblem.

Metoden har stort fokus på verdivurderingen ved at man sier at verdiene er grunnlaget for enhver fornuftig bruk av ressurser for å sikre noe, ikke trussel eller sårbarhet. Om man har identifisert at man har noe av verdi som man er villig til å beskytte er neste spørsmål om man har en sikringskontekst eller ikke. En sikringskontekst eksisterer når vi har noe av verdi som vi ønsker å beskytte, at det eksisterer en trussel mot denne verdien og at man har, eller ønsker å innføre, sikringstiltak for å beskytte den angitte verdien. Om én av faktorene verdi, trussel, sårbarhet mangler har man ikke en sikringskontekst. Man må gjerne bruke penger på sikkerhet i dette tilfellet, men da har det ingenting med sikkerhet å gjøre.

Metoden har en samfunnsvitenskapelig tilnærming til analysen og vurderingene. Det vil si at metoden støtter seg på kvalitative skjønnsmessige vurderinger gjennomført av de som leder og/eller deltar i prosessen. Det betyr at innholdet og resultatet i stor grad er avhengig av tilgjengelig data og informasjon, samt riktig tolkning av dette.

Metoden er i tillegg til å fokusere på sikring også opptatt av å belyse kompleksitet i forholdene som analyseres. Det er også et spesielt fokus på å identifisere og redusere usikkerhet i datagrunnlaget og vurderingene som gjøres.

Metoden legger også til rette for å presentere risiko på en nøytral og mer tilgjengelig måte for blant annet beslutningstakere. Det betyr at metoden ikke legger opp til å presentere risiko ved bruk av sannsynlighet og konsekvens, men heller som en skjønnsmessig vurdering av delkonklusjonene verdivurderingen, trusselvurderingen og sårbarhetsvurderingen.

Med andre ord så er en VTS-analyse et verktøy som er spesielt tilpasset å vurdere sikringsrisiko i tillegg til å gjøre deg bedre i stand til å administrere både prosessen, resultatet, samt oppfølgingen over tid.

Se VTS-brosjyre med prisliste her.

Smakebit på produktet

Analyse

Verdivurdering

Trusselvurdering

Scenario

Kunder

Referansekunder: Sparebanken Møre, Nordland Fylkeskommune, DSB, Fredrikstad Kommune, Ålesund Kommune, Trondheim Kommune

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.